Tabella Condensatori Motoriduttori CAME
Modellocodice tipo μF Modellocodice tipo μF Modellocodice tipo μF Modellocodice tipo μF
                  
Serie ATI    Serie BK    Serie C BX   Serie FROG  
A3000119RIR295A10 BK800119RIR280B22 C BX119RIR279A20 FROG M119RIR275D16
A3006119RIR295A10 BK1200119RIR297B25 C BXE119RIR279A20 FROG A119RIR275D16
A3100119RIR295A10 BK1200P119RIR282B31,5 Serie CAT   FROG AE119RIR275D16
A3106119RIR295A10 BK1800119RIR282B31,5 CAT X119RIR277C20 FROG AL119RIR307D12
A5000119RIR295A10 BK2200119RIR283B35 Serie EMEGA   FROG AV119RIR277D20
A5006119RIR295A10 BK E 1200119RIR297B25 E300119RIR272B12 Serie GARD  
A5100119RIR295A10 BK E 1800119RIR282B31,5 E306119RIR304B9 G4041119RIR274B16
A5106119RIR295A10 BK E 2200119RIR283B35 E450119RIR272B12 G2081119RIR283B35
Serie AXO    Serie BX    E456119RIR304B9 G2500119RIR289C3,3
AX302304119RIR339B8 BX10119RIR278B20 E600119RIR295A10 Serie H   
AX312304119RIR339B8 BX74119RIR272B12 E601119RIR295A10 H1003119RIR276B16
AX402306119RIR339B8 BX78119RIR278B20 Serie F4000   H1103119RIR276B16
AX412306119RIR339B8 BX A119RIR278B20 F4000119RIR276B16 H2003119RIR280B22
AX71230119RIR339B8 BX B119RIR278B20 Serie FAST   H2103119RIR280B22
Serie AMI    BX E119RIR278B20 F7000119RIR294D10 H3100119RIR290B6,3
A180119RIR293A9 BX P119RIR282B31,5 F7001119RIR294D10 Serie KRONO  
Serie AMICO   Serie C    F7001 E119RIR294D10 KR300119RIR291A8
A18230  5 C 100119RIR277C20 Serie FERNI   KR310119RIR291A8
Serie CLOK   C BY119RIR299C31,5 F1000119RIR295A10 KR500119RIR291A8
CLOK 3119RIR294D10 Serie BY    F1100119RIR288A6,3 KR510119RIR291A8
CLOK 5119RIR294D10 BY2119RIR278B20          
    BY1500 spunto119RIR274B16          
    BY1500 marcia119RIR278B20          
                  
legenda       
        
ACondensatore con cavi        
BCondensatore con cavi e codolo        
CCondensatore con faston        
DCondensatore con faston e codolo